Phranakhon Cultural Center Phranakhon Cultural Center
ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
TH | EN
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
12 พฤศจิกายน 2562

ประกาศศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
------------------------------

          ตามประกาศ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ศูนย์วัฒนธรรมพระนครได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

          ๑. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร

              ๑.๑ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ (สังกัดโครงการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิว)

              ลำดับเลขที่สอบ     ชื่อ-นามสกุล

              ๑.๑.๑ ๑-๐๐๑      นางสาวจิราวดี  โตเขียว

              ๑.๑.๒ ๑-๐๐๒      นางสาวรัตนา  ริยาพันธ์

              ๑.๑.๓ ๑-๐๐๓      นางสาวปิยวรรณ  นาครินทร์

          ๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่รายงานตัว และวันเริ่มปฏิบัติงาน

          ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร อาคาร ๑๒ ชั้น ๑ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธ์

ดาวน์โหลดประกาศ >> ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒