Phranakhon Cultural Center Phranakhon Cultural Center
ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
TH | EN
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ครั้งที่ 3 /2562
08 พฤศจิกายน 2562

ประกาศศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒


             ตามประกาศศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ศูนย์วัฒนธรรมพระนครได้ตรวจสอบและพิจารณาผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้
​                  
​             ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
​                 ๑.๑ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ (สังกัดโครงการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิว)
​                     
​                 ลำดับ    เลขที่สอบ         ชื่อ-นามสกุล
​                 ๑.๑.๑    ๑-๐๐๑            นางสาวจิราวดี  โตเขียว
​                 ๑.๑.๒    ๑-๐๐๒            นางสาวรัตนา ริยาพันธ์ 
​                 ๑.๑.๓    ๑-๐๐๓            นางสาวปิยวรรณ นาครินทร์  

​             ๒. กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ
​                 ทั้งนี้ให้ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร อาคาร  ๑๒ ชั้น ๑ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 


ดาวน์โหลดประกาศฯ >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒