Phranakhon Cultural Center Phranakhon Cultural Center
ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
TH | EN
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
30 กันยายน 2562

     ตามประกาศ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ศูนย์วัฒนธรรมพระนครได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ดังนี้   

     ๑. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร 
๑.๑ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ (สังกัดโครงการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนคร
แกรนด์วิว)

          ลำดับ เลขที่สอบ       ชื่อ-นามสกุล
               ๑.๑.๑ ๑-๐๐๒     นางสาวณัฐวดี  เปรมปราศภัย         อันดับ ๑

     ๒. กำหนดวัน  เวลา  สถานที่รายงานตัว และวันเริ่มปฏิบัติงาน
          ทั้งนี้  ผู้สอบผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว ในวันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร  อาคาร  ๑๒ ชั้น ๑  ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธ์


รายละเอียดตามประกาศ คลิ๊ก http://pcc.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/10/3b3962c1fccff6e3b9cdf3e8c97aa2ee.pdf