Phranakhon Cultural Center Phranakhon Cultural Center
ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
TH | EN
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
24 กันยายน 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ (สังกัดโครงการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนคร
แกรนด์วิว

ลำดับ   เลขที่สอบ   ชื่อ-นามสกุล
๑.๑.๑   ๑-๐๐๑      นายศตพล  ศิริบำรุงชาติ
๑.๑.๒   ๑-๐๐๒      นางสาวณัฐวดี เปรมปราศภัย 

กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ
          ทั้งนี้ให้ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร อาคาร  ๑๒ ชั้น ๑ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายละเอียดตามประกาศ คลิ๊ก http://pcc.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/10/3eac1ed9edd5a84ab5ddc9abe273e7cb.pdf