Phranakhon Cultural Center Phranakhon Cultural Center
ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
TH | EN
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
11 กรกฎาคม 2562

ประกาศศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


       ตามประกาศ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ศูนย์วัฒนธรรมพระนครได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้
     
       ๑. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร 
           ๑.๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สังกัดโครงการหอพักพระนครนิเวศ ๑)
                 ลำดับ เลขที่สอบ ชื่อ-นามสกุล
                 ๑.๑.๑ ๑-๐๐๑ นางสาวจันทนา บัวชุมสุข อันดับ ๑
           
           ๑.๒ ตำแหน่งช่างเทคนิค (สังกัดศูนย์วัฒนธรรมพระนคร)
                 ๑.๑.๒ ๑-๐๐๒ นายประวุฒิ อุ่นธรรม อันดับ ๑

       ๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่รายงานตัว และวันเริ่มปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร อาคาร ๑๒ ชั้น ๑ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก http://pcc.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/10/1315521a88308dfa1761f5c086364cdc.pdf