Phranakhon Cultural Center Phranakhon Cultural Center
ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
TH | EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
Phranakhon Cultural Center (PCC)

          การวิจัยและนวตกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อมีรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นด้วย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงมีนโยบายสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ดำเนินการในโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้และสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้  เพื่อเป็นทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระของครอบครัว และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีเครือข่ายกับชุมชนท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งด้านสถานที่และบุคลากร พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน สร้างความเป็นธรรมในสังคมโดยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ทุกคนในสังคมไทยได้สร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง ตั้งอยู่บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลกเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทย  ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในเชิงนโยบายรัฐบาล  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  ที่มียุทธศาสตร์  ผู้มีปัญญาและพึ่งตนเองได้""มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวิสัยทัศน์ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมคือมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการบูรณาการการศึกษา ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  จึงสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้เป็น

          โครงการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และบ่มเพาะสร้างอาชีพ สร้างวงจรรายได้ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ด้วยกระบวนการฝึกอบรมให้สามารถเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ได้ด้วยปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ มีปัญญาและพึ่งตนเองได้ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาและชุมชนในท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดนร่วมมือกับชุมชนในเขตบางเขนและบริเวณใกล้เคียง จัดทำโครงการภายใต้การบริหารของศูนย์วัฒนธรรมพระนคร คือ โครงการบ้านเรือนไทย, โครงการน้ำดื่มกาซะลอง, โครงการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิว, โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพพระนครฟิตเนส โครงการขนมอบดอกปีบ และโครงการอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย)